python 文件操作 - 复制一个文件并且文件名后添加复制
点赞
1

直接贴代码

#-*- coding=utf-8 -*-

input_file_name = input("请您输入要复制的文件名:")
old_file = open(input_file_name, 'r')
position = input_file_name.rfind('.')
new_file_name = input_file_name[0:position]+'复制'+input_file_name[position:]
new_file = open(new_file_name, 'w')
content = old_file.read()
new_file.write(content)
old_file.close()
new_file.close()
效果:

file

评论数量: 0

游客 游客

1
点赞
248
浏览
0
评论

贡献 198
JeffreyBool
程序员是一条不归路,当我走上这条路我并不后悔,因为我认识了许多帮助我的朋友。热爱生活,热爱code!